Our team

Zhaniya Koishybayeva

Zhaniya Koishybayeva

Research Assistant

Interests:

  • Statistical Learning
  • Machine Learning
  • Deep Learning

Zhaniya has received her Bachelor of Science degree in Mathematics from Nazarbayev University (NU). She is currently pursuing her Master of Science degree in Data Science at NU.

Research interests: Statistical Learning, Machine Learning, Deep Learning