Our team

Aliya Mukhidinova

Aliya Mukhidinova

Senior PR Manager

Interests:

  • PR
  • Marketing
  • Design