Team alumni

Zhaniya Koishybayeva

Zhaniya Koishybayeva

Former Research Assistant

Zhaniya has received her Bachelor of Science degree in Mathematics from Nazarbayev University (NU). She is currently pursuing her Master of Science degree in Data Science at NU. She is a former research assistant at ISSAI.

Research interests: Statistical Learning, Machine Learning, Deep Learning

Interests: 
  •  Statistical Learning
  •  Machine Learning
  •  Deep Learning